Τριχοριζόγραμμα

Το τριχοριζόγραμμα αποτελεί μία μέθοδο διάγνωσης και παρακολούθησης των παθήσεων των τριχών. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών αλωπεκίας (ανδρογενετικού τύπου, τελογενής τριχόρροια κ.τ.λ.) αλλά αποδεικνύεται και εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος στη μελέτη των παθήσεων του στελέχους (οζώδης τριχόρρηξη, μονιλέθριξ κ.τ.λ.).
Το φωτοτριχοριζόγραμμα και το ψηφιακό φωτοτριχοριζόγραμμα αποτελούν νεότερες μη επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης αλωπεκιών, οι οποίες αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για τη φωτογράφηση και ανάλυση σε λογισμικό υπολογιστή των ευρημάτων της εξέτασης.

Skip to toolbar